Política de privadesa | Hop on Hop off Barcelona

24/02: a causa del partit del FC Barcelona a l’Estadi Olímpic, la Ruta Vermella no donarà servei a la zona de la plaça d’Espanya i Montjuïc a partir de les 13 h.

11/02: a causa del partit del FC Barcelona a l’Estadi Olímpic, la Ruta Vermella no donarà servei a la zona de la plaça d’Espanya i Montjuïc a partir de les 18 h.

 

 • Inici
 • Política de privadesa

Política de privadesa

Hola Barcelona, your travel solution

Política de privadesa dels webs de TMB

A través d'aquest document de tractament de dades personals es regula el tractament de les dades personals facilitades pels usuaris (l'"Usuari" o els "Usuaris") del Lloc Web:

Totes aquestes pàgines web conformen el "Lloc Web".

 

Quina finalitat té aquesta Política de Protecció de Dades Personals?

Aquesta política de protecció de dades personals ("Política de Protecció de Dades Personals") té l’objectiu de donar a conèixer la manera en què obtenim, tractem i protegim les dades personals que faciliteu o que recollim a través del nostre Lloc Web per mitjà de formularis perquè pugueu decidir lliurement i voluntàriament si voleu que les tractem.

Quan contracteu productes o serveis addicionals amb TMB, com pot ser la compra d’un bitllet de transport o si decidiu participar en un concurs o promoció, el tractament de dades personals es farà, a més a més del que preveu aquesta política de privadesa, de conformitat amb els corresponents termes i condicions.

El Lloc Web és titularitat de TMB. A més a més, us recordem que mitjançant aquest document us informem sobre el tractament de les dades personals que TMB fa a través del Lloc Web, però no és aplicable a la que pugui ser obtinguda per tercers en altres pàgines web, fins i tot si aquestes es troben enllaçades en aquest Lloc Web.

Us recordem la importància de llegir aquesta Política de Protecció de Dades Personals en cadascuna de les ocasions en què vulgueu utilitzar el Lloc Web, ja que aquesta pot sofrir modificacions.

 

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Els responsables del tractament de les dades de l'Usuari són Transports de Barcelona, SA, amb CIF número A-08016081, Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, amb CIF número A-08005795, Projectes i Serveis de Mobilitat, SA, amb CIF número A-63645220 i Transports Metropolitans de Barcelona, SL, amb CIF número B-63645253 (conjuntament "Corresponsables del Tractament" o "TMB").

Les dades de contacte dels Corresponsables són les següents:

 • Adreça postal: carrer 60, número 21-23, sector A, polígon industrial de la Zona Franca, 08040 Barcelona
 • Correu electrònic: tmb@tmb.cat

L'Interessat pot sol·licitar informació en relació amb la responsabilitat de cada entitat a través de l’adreça de correu electrònic següent: tmb@tmb.cat.

 

Com us podeu posar en contacte amb el Delegat de protecció de dades de TMB?

S'informa l’Usuari que TMB ha nomenat un Delegat de protecció de dades (DPD) davant del qual podrà posar de manifest qualsevol qüestió relativa al tractament de les seves dades personals. L'Usuari podrà contactar amb el Delegat de protecció de dades a través de l’adreça de correu electrònic següent: dpd@tmb.cat.

 

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

TMB tractarà les vostres dades personals per a les finalitats i amb la legitimació que s’indiquin en cadascun dels formularis de recollida de dades personals del Lloc Web.

Amb caràcter general, les finalitats i legitimació pel tractament establertes en els formularis són:

 • Usos basats en el vostre consentiment: podrem recaptar i tractar les vostres dades personals quan hàgiu prestat específicament el vostre consentiment. Per exemple, en cas que atorgueu el vostre consentiment per rebre el butlletí TMB Notícies.
 • Usos amb finalitat contractual: TMB haurà de fer servir les vostres dades personals per completar qualsevol compra que hàgiu fet a través del Lloc Web. Per exemple, necessitarem fer servir dades com ara les dades de contacte i informació sobre pagament per proporcionar-vos els bitllets de transport o serveis contractats.
 • Usos amb finalitat legal o reguladora: hi ha situacions en les quals TMB està subjecta a certes obligacions legals i necessita fer servir les vostres dades personals per complir amb aquestes obligacions. Per exemple: el tractament de les vostres dades per tramitar les peticions d’accés a la informació realitzades pels ciutadans a l'empara de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.
 • Usos basats en l’interès públic: en altres ocasions, podrem tractar les vostres dades sobre la base legítima de l’interès públic, per exemple en la tramitació d'expedients administratius, i presentació de les corresponents al·legacions per part de l'Usuari.
 • Usos amb finalitat comercial basats en l'interès legítim: com a companyia de serveis de transport, TMB té un interès empresarial legítim per tractar les dades personals que recollim per oferir un servei eficaç i desenvolupar el nostre negoci. Per exemple, la Companyia té un interès legítim a fer enquestes de satisfacció als Usuaris dels serveis.

 

Com protegim les vostres dades?

A TMB tractem les vostres dades personals amb absoluta confidencialitat, comprometent-nos a guardar-ne el secret i tot garantint adoptar totes les mesures necessàries que n'evitin l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat, d'acord amb les obligacions legals que ens apliquen com a responsables del tractament de les vostres dades personals.

A TMB ens comprometem a mantenir i implementar els nivells de seguretat necessaris, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la categoria de les dades emmagatzemades i els riscos, per protegir les vostres dades de caràcter personal de pèrdues fortuïtes i accessos, tractaments o revelacions no autoritzats, i en definitiva d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades.

 

Quin tipus de dades personals vostres tractem?

TMB vol assegurar-se que la vostra informació només es fa servir de manera adequada. Per tant, bàsicament tractem la informació que s’indica a continuació:

 • Dades identificatives: nom, cognoms, signatura, data i lloc de naixement, nacionalitat, dades del passaport/document identificatiu.
 • Dades de contacte: domicili, telèfon i adreça de correu electrònic.

 

Durant quant de temps conservarem les vostres dades?

Tractarem les vostres dades mentre estiguin vigents els consentiments que ens hàgiu atorgat o bé no hàgiu cancel·lat les relacions contractuals o de negoci amb nosaltres.

No obstant l'anterior, deixarem de tractar les vostres dades una vegada revocat el consentiment o, un cop hagi finalitzat la relació contractual o de negoci amb TMB, sempre que les dades no siguin necessàries per a les finalitats per als quals van ser recollides o tractades.

Sense perjudici que d’acord amb la normativa i certes obligacions legals, les dades personals es conservaran per a complir amb la normativa d’arxius i documentació, així com per exemple: formular o exercir reclamacions, durant el termini de prescripció de les accions derivades de les relacions contractuals o de negoci subscrites, etc.

 

A quins destinataris es podem comunicar les vostres dades?

A més de l'intercanvi de dades personals entre les societats Corresponsables del Tractament, en certes ocasions necessitem compartir alguna informació amb terceres entitats, entre elles, dades personals per oferir els nostres serveis:

 • Entitats financeres
 • Proveïdors de serveis de control de frau, per processar pagaments i (quan sigui necessari) fer controls de frau perquè una normativa ens els exigeix.
 • Administracions públiques, jutjats i tribunals.
 • Prestadors de serveis que incorporen requeriments específics (com ara, prestadors de serveis per dur a terme iniciatives de màrqueting o fer enquestes als Usuaris).
 • Despatxos d’advocats, per exigir-vos el compliment o l'aplicació d'un contracte.
 • Tercers als quals facilitem dades d'ús del web (però no les dades personals) perquè tinguin coneixement que heu visitat els nostres webs (vegeu l'apartat "Política de Cookies").

A continuació, us informem de la tipologia de serveis en els quals podem compartir les vostres dades:

 • Serveis de suport administratiu
 • Serveis d'auditoria i consultoria
 • Serveis jurídics
 • Serveis de pagament
 • Serveis de màrqueting i publicitat
 • Serveis d'enquestes
 • Serveis de "call center"
 • Serveis de seguretat física
 • Serveis informàtics
 • Serveis de telecomunicacions
 • Serveis d'impressió, ensobrat, enviaments postals i missatgeria
 • Serveis de custòdia i destrucció de la informació
 • Serveis de manteniment d'edificis, instal·lacions i equips

 

Les vostres dades es transfereixen a fora de l’Espai Econòmic Europeu?

S'informa l'Usuari que, amb caràcter general, les vostres dades personals són tractades per prestadors de serveis situats dins de l'Espai Econòmic Europeu ("EEE") o en països que han estat declarats amb un grau adequat de protecció.

No obstant això, en altres supòsits poden ser cedides a terceres entitats localitzades fora de l'EEE, inclosos països que poden no oferir un grau de protecció de les dades personals equivalent al d’Espanya o de l'EEE. En aquests casos, TMB verificarà que aquests tercers comptin amb les garanties següents:

 • Un instrument jurídicament vinculant i exigible entre les autoritats o els organismes públics.
 • Normes corporatives vinculants.
 • Clàusules contractuals tipus aprovades per la Comissió Europea (Decisió 2001/497/CE, de 15 de juny de 2001, relativa a clàusules contractuals tipus per a la transferència de dades personals entre responsables del tractament a un tercer país / Decisió 2004/915/CE, de 27 de desembre de 2004, per la qual es modifica la Decisió 2001/497/CE quant a la introducció d’un conjunt alternatiu de clàusules contractuals tipus per a la transferència de dades personals a tercers països / Decisió 2010/87/UE de la Comissió, de 5 de febrer de 2010, relativa a les clàusules contractuals tipus per a la transferència de dades personals als encarregats del tractament establerts en tercers països, de conformitat amb la Directiva 95/46/CE del Parlament Europeu i del Consell).
 • Clàusules tipus de protecció de dades adoptades per una autoritat de control i aprovades per la Comissió.
 • Codis de conducta, juntament amb compromisos vinculants i exigibles del responsable o l'encarregat del tractament en el tercer país d’aplicar garanties adequades, incloses les relatives als drets dels interessats.
 • Mecanismes de certificació, juntament amb compromisos vinculants i exigibles del responsable o l’encarregat del tractament en el tercer país d’aplicar garanties adequades, incloses les relatives als drets dels interessats.

En última instància, si no es compta amb una decisió d'adequació i de garanties adequades, TMB únicament farà transferències internacionals si es compleix alguna de les condicions següents:

 • L'Interessat n’hagi donat explícitament el seu consentiment.
 • La transferència sigui necessària per a l’execució d’un contracte entre l'Interessat i el responsable del tractament o per a l'execució de mesures precontractuals adoptades a sol·licitud de l'Interessat.
 • La transferència sigui necessària per a la celebració o execució d'un contracte, en interès de l’Interessat, entre el responsable del tractament i una altra persona física o jurídica.
 • La transferència sigui necessària per raons importants d'interès públic.
 • La transferència sigui necessària per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • La transferència sigui necessària per protegir els interessos vitals de l'interessat o d'altres persones, quan l'Interessat estigui físicament o jurídicament incapacitat per donar-hi el seu consentiment.
 • La transferència es faci des d'un registre públic que, d'acord amb al Dret de la Unió o dels Estats membres, tingui per objecte facilitar informació al públic i estigui obert a la consulta del públic en general o de qualsevol persona que pugui acreditar un interès legítim, però només en la mesura en què es compleixin, en cada cas particular, les condicions que estableix el Dret de la Unió o dels Estats membres per a la consulta.

 

Quins són els vostres drets en relació amb les dades que ens faciliteu? Com podeu exercir-los?

D'acord amb la normativa europea de protecció de dades, disposeu dels drets següents:

Dret d’accés: dret a conèixer quines dades vostres estem tractant, i, si és així, dret a accedir a aquestes dades i a obtenir la informació següent:

 • Les finalitats del tractament, les categories de dades personals que es tracten i els destinataris o les categories de destinataris als quals s’han comunicat o es comunicaran les dades.
 • El termini previst de conservació de les dades personals o els criteris que s’han fet servir per determinar-lo.
 • El dret a sol·licitar, al responsable del tractament, la rectificació o supressió de les dades, la limitació del tractament o el dret a oposar-s’hi.
 • El dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent.
 • L’origen de les dades, quan no s’han obtingut de l’Interessat.
 • L’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, la lògica aplicada i les conseqüències d’aquest tractament.
 • En cas de transferències internacionals de dades, les garanties adequades que s’ofereixen.

Dret de revocació del consentiment: dret a retirar el consentiment en qualsevol moment quan ens hàgiu donat autorització per tractar les vostres dades.

Dret de rectificació: dret a rectificar les vostres dades si aquests són inexactes i que es completin en cas que siguin incompletes.

Dret d’oposició: dret a oposar-vos als tractaments de les vostres dades personals basats en una missió feta en interès públic o l’exercici de poders públics conferits al responsable, o en l’interès legítim perseguit pel responsable del tractament o per un tercer. En aquest cas, l’oposició s’ha de fonamentar en motius relacionats amb la seva situació personal. El responsable del tractament ha de deixar de tractar-les, tret que acrediti motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els interessos, els drets i les llibertats de l’Interessat, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

Dret de supressió: dret a eliminar les vostres dades quan:

 • Les dades ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir.
 • Es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament.
 • L’Interessat s’oposa al tractament.
 • Les dades s’han tractat il·lícitament.
 • Les dades s’han de suprimir per complir una obligació legal.
 • Les dades s’han obtingut en relació amb l’oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors.

Dret de limitació: dret a limitar el tractament de les vostres dades (en determinats supòsits, expressament prevists en la normativa).

Dret de portabilitat: dret de lliurament de les vostres dades (dades tractades per a l’execució dels productes i serveis i dades que tractem amb el vostre consentiment) perquè pugueu transmetre’ls a un altre responsable de tractament. En tot cas, si fos tècnicament possible, les dades es transmetran directament de TMB a l’altre responsable.

Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades: dret a no ser objecte d’una decisió basada només en el tractament automatitzat de les vostres dades, inclosa l’elaboració de perfils, que produeix efectes jurídics sobre ell o que l’afecta negativament, tret que la decisió:

 • Sigui necessària per formalitzar o executar un contracte entre l’Interessat i un responsable de tractament.
 • Es basi en el consentiment explícit de l’Interessat.
 • Estigui autoritzada pel dret de la Unió o de l’Estat membre corresponent.

Els drets indicats es podran exercir mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça electrònica següent: dades@tmb.cat tot indicant, a l’assumpte: "Exercici drets RGPD".

En cas que no fos possible l'exercici de drets mitjançant l'opció anterior, podrà adreçar una sol·licitud escrita i signada adreçada a "Dades TMB": carrer 60, núm. 21-23, sector A, Zona Franca, 08040 Barcelona, tot indicant, a l’assumpte: "Exercici drets RGPD".

Finalment, s'informa l'Usuari que té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Catalana de Protecció de Dades i l'Agència Espanyola de Protecció de Dades pel que fa al tractament de les seves dades personals en tot moment.